ทัวร์สแกนดิเนเวีย 8 วัน 5 คืน ปี 2565 สายการบิน (EK)

คุณสมบัติสินค้า:

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 8 วัน 5 คืน บิน EK สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค ล่องเรือสำราญ เดินทางไปกับเรานัดมา พาร์ทัวร์ ✆ โทร 02 861 6200

Share

 
กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง        ประเทศไทย
22.00 น.      
  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เอมิเรตส์ (EK) เคาน์เตอร์ 

วันที่สอง        ประเทศไทย - ดูไบ - สต็อกโฮลม์ (สวีเดน)
01.05 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮลม์ประเทศสวีเดนโดยเที่ยวบินที่ EK385 / EK157
**** แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินดูไบ 05.00-08.30 ***
12.15 น.     
   (เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่าน ชมกรุงสต๊อกโฮลม์ เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองแห่งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ...ชมความสวยงามของวิวกรุงสต๊อกโฮล์ม ณ จุดชมวิว นำท่านช้อปปิ้งที่ถนนช้อปปิ้งสตรีท.....อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย....

นำท่าน ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์เรือวาซา เรือรบโบราณที่จมทะเลถึง 333 ปี เรือรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1628  *.*.*. หากท่านที่ต้องการเข้าชมด้านใน รบกวนติดต่อหัวหน้า ค่าเข้าท่านละ 20 Euro.- *.*.*. ...นำท่านอิสระถ่ายรูปด้านหน้ากับ CITY HALL หรือศาลาการเมืองทุกปีของวันที่ 10 ธ.ค. จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ที่นี่

ค่ำ           
   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก           
Quality Airport Hotel Arlanda หรือเทียบเท่า

วันที่สาม        สต็อกโฮลม์-คาร์ลสตัด-ออสโล-โกล (นอร์เวย์)
เช้า             
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ 
  เมืองคาร์ลสตัด  (KARLSTAD) ประเทศสวีเดน 
เที่ยง          
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย            
นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
 
นำท่านถ่ายรูปกับ THE OSLO OPERA HOUSE นำท่านชมภายนอกพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณจัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในสตวรรษที่ 9 *.*.*. หากท่านที่ต้องการเข้าชมด้านใน รบกวนติดต่อหัวหน้า ค่าเข้าท่านละ 20Euro.- *.*.*.

นำท่าน ชมอุทยานฟรอกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงคามเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด์ .นำท่าน ชมปราสาท AKERSHUS

นำชมกรุงออสโล นครที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืออำนาจ ผ่านชมนำเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวังของกษัตริย์นอร์เวย์..นำท่านชมศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ รายล้อมไปด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด ...
จากนั้นอิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจบริเวณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง…
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโกล (GOL) เมืองแสนสวยล้อมรอบไปด้วยเขาที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ เมืองแห่งปากประตูสู่ดินแดนแห่งฟยอร์ดแลนด์และสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตของประเทศ และยังเป็นเมืองที่ยังคงรักษาจารีตวัฒนธรรมรูปลักษณ์ดั้งเดิมของหมู่บ้านชนชาวนอร์สในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19..

ค่ำ              
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก           
Storefjell Resort Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่           โกล-ฟลัม-กูดวาเกน-เบอร์เกน
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่   
เมืองฟลัม (FLAM) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ 
 
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด (Sogne Fjord) ที่ได้ชื่อว่าเป็น King of fjord และนับได้ว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะได้ชื่นชม  ความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม สวยราวอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ เนียรอยฟยอร์ด  (NAEROYFJORD) เป็นฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเออร์แลนด์ส ฟยอร์ด (Aurlandsfjord) เป็นฟยอร์ดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ทั้งสองฟยอร์ดเป็นสาขาของ Songnefjord ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น KING OF FJORD คือ เป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดของนอรเวย์ โดยเฉพาะเนียรอยฟยอร์ด ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟยอร์ดที่อยู่ห่างไกลที่สุด และสวยงามทีสุดในฟยอร์ดสาขาของ Sognefjord อีกทั้งยังเป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในนอรเวย์อีกด้วยเดินทางถึง เมืองกูดวาเก้น (GUDVANGEN) นำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติค ฟลัมบาน่า
เที่ยง           
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย            
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) 
ค่ำ             
   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก           
Scandic Kokstad Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า         เบอร์เกน-เกโล
เช้า             
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่     ย่านเมืองเก่า
ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนกับบรรยากาศแสนสบาย ผ่านชมบริเวณท่าเรือ และBrygge อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
เที่ยง           
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสู่
เมืองเกโล (GEILO) 
ค่ำ               
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก          
  Geilo Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก         เกโล-ออสโล-เรือ DFDS
เช้า             
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่สัมภาระเพื่อค้างบนเรือสำราญ 1 คืน) *.*.*.
เดินทางสู่ เมืองออสโล (222 กม.) เมืองที่ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อ 60 ปีก่อน ซึ่งในอดีตเมื่อครั้งที่นอรเวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์ก นอร์เวย์ได้ย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครั้งจากกรุงทรอนโฮลม์มาเป็นกรุงเบอร์เกนก่อนจะมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบัน…

เที่ยง         
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

........... น.     
เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ มุ่งสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)

16.30      น.     
เรือสำราญ DFDS SEAWAYS ไปยัง เมืองโคเปนเฮเก้น

ประเทศเดนมาร์กบนเรือท่านจะได้พบกับสิ่งอำนวยความสะดวก ดิสโก้เธค - บาร์ - ร้านค้าปลอดภาษีและอื่น ๆ อีกมากมาย

ค่ำ             
รับประทานอาหาค่ำแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ สไตน์สแกนดิเนเวียน

วันที่เจ็ด        เรือ DFDS-โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก)-ชมเมือง-ดูไบ-ประเทศไทย
เช้า            
  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ

09.30 น.       
เรือสำราญ DFDS ถึงเท่าเทียบเรือ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก เมืองหลวง และเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ เนื่องจากมีการทำประมง และเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สวยงาม และน่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ.

นำท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิ้งแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวังตั้งต่อกันคล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้น จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวัง ท่านจะพบกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดูสง่างามยิ่งนัก

นำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น จากงานการประพัน ธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตัวละครสำคัญที่ทำให้กรุงโคเปนเฮเกนได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่ง นอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่าว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว แอเรียล ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ตแก้วน้ำ พวงกุญแจ ทั่วกรุงโคเปนเฮเกน

14.20 น.       
(เวลาท้องถิ่น)  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK152 / EK384
**** แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ดูไบ 23.45-03.05 ***
วันที่แปด       ประเทศไทย
12.05 น.        (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

*.*.*.*.*.*.*.*.*.

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้